Milí rodičia,

chceme Vás informovať o tom, ako bude prebiehať ospravedlňovanie neprítomnosti žiaka na vyučovaní v tomto školskom roku:

1. Ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v škole, jeho zákonný zástupca je povinný oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.
(Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa alebo žiaka na súťažiach.)
Počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19: neprítomnosť žiaka, ktorá trvá najviac päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, ospravedlňuje jeho zákonný zástupca.
Ako doklad na ospravedlnenie, prosíme, vyplňte a odovzdajte v škole tlačivo „Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní“. Vo výnimočných a osobitne odôvodnených prípadoch škola môže vyžadovať lekárske potvrdenie o chorobe dieťaťa alebo žiaka alebo iný doklad potvrdzujúci odôvodnenosť jeho neprítomnosti.
Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako päť po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, predloží žiak alebo jeho zákonný zástupca potvrdenie od lekára.

(Po skončení trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 bude táto 5-dňová lehota skrátená na 3 dni.)

2. Ak je potrebné, aby Vaše dieťa odišlo zo školy počas vyučovania (na vyšetrenie k lekárovi a podobne...), vypíšte dieťaťu „Žiadosť o uvoľnenie žiaka počas vyučovania“, aby sme mali písomný doklad o tom, že dieťa máme v priebehu dňa naozaj uvoľniť zo školy. Vaše dieťa nech túto žiadosť odovzdá triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zástupcovi riaditeľa školy alebo sociálnej pedagogičke), aby dotyční vedeli, že majú žiaka naozaj z vyučovania uvoľniť a mohli dať pokyn na umožnenie jeho odchodu službe pri hlavnom vchode. (Je možné, že si triedny učiteľ telefonicky overí, či ste naozaj túto žiadosť vypísali Vy, teda rodič alebo zákonný zástupca.)
Po dieťa ale má v tom prípade prísť osobne zákonný zástupca, v prípade nutnosti iná zodpovedná osoba, starší žiaci (žiaci 5. až 9. ročníka) môžu cestovať samostatne obvyklými spojmi. Samozrejme, ak ide dieťa k lekárovi, na ospravedlnenie bude slúžiť lekárske potvrdenie. Ak dieťa odchádza z vyučovania napr. z rodinných dôvodov a podobne, ako ospravedlnenie treba vyplniť a odovzdať tlačivo „Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní“.

Poznámka: Všetky prípadné nejasnosti alebo špecifické problémy konzultujte s triednym učiteľom alebo vedením školy.

Ing. Monika Vojteková, riaditeľka školy

 

Žiadosť o uvoľnenie žiaka počas vyučovania

Ospravedlnenie neprítomnosti žiaka na vyučovaní

 

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla