„História je učiteľkou života."

Až keď sa začítame do histórie či súčasnosti našej školy, uvedomíme si, čím všetkým musela škola prejsť, čím všetkým museli prejsť jej správcovia, učitelia či žiaci... Nemala to vôbec ľahké ani jednotvárne, mala ťažké obdobia i obdobia síce náročné, ale korunované úspechom. Treba povedať, že aj tých ťažších, aj tých úspešných bolo v jej histórii dosť...
Mnohých z nás vychovala do života zodpovedne a s láskou. Spomienky na tie časy sú naším ukazovateľom smeru v živote a budú nás hriať, až kým neumrieme.
Veľa ľudí, usilovných učiteľov či iných pracovníkov tu navždy zanechalo kúsok zo seba – zo svojho srdca, duše, myslenia, ale aj zdravia...
Patrí im naša vďaka a úcta...

Nech sa páči, začítajte sa do týchto riadkov:

  • 1640 -1940

Prvým učiteľom v Marhani bol v rokoch 1640 – 1660 učiteľ evanjelickej a. v. cirkvi Valent Atheunari. Učil obyvateľov obce, a to bez rozdielu náboženstva. Trvalo poddanstvo, ľudia tri dni robili na pánskom, až potom na svojom. Doma pomáhali aj deti a školu navštevovali veľmi málo. 

V roku 1895 bola evanjelickou a. v. cirkvou v Marhani postavená nová školská budova, ktorá slúžila svojmu účelu len do 23. januára 1928, kedy ju až do samých základov zničil požiar zavinený elektrickou iskrou. Po roku 1928 bola preto výučba nepravidelná. Dochádzalo k častej zmene učiteľov, školský vzdelávací program nemal jednotnú myšlienku. Neboli školské pomôcky, školská knižnica bola chatrná. Škola bola v tomto období iba jednotriedna. Detí bolo veľa, cirkevníci nechceli platiť druhého učiteľa.
2

Preto na základe rozhodnutia obce Marhaň zo dňa 31. decembra 1930 bola evanjelická a. v. škola poštátnená. Zmenila sa na dvojtriednu ľudovú školu s vyučovacím jazykom česko-slovenským. Jedno miesto mal definitívny správca školy a druhé miesto mal definitívny učiteľ. Náklady hradila štátna školská správa. Vyučovalo sa v budove starej cirkevnej školy. Život školy bol poznačený životom v obci a v štáte: svetom otriasala hospodárska kríza, ľudia pracovali s rizikom, plodiny a zvieratá sa predávali pod cenu. V zime sa konali košikárske kurzy: okolo Tople rástlo veľa prútia a to sa dovtedy v Marhani nezužitkovávalo. Pri škole bol spevokol, hralo sa divadlo. Štátna ľudová škola spolupracovala s miestnym odborom Matice slovenskej.

V školskom roku 1935/1936, ktorý sa začal 2. septembra 1935, bola škola rozšírená o 3. triedu, ktorá bola umiestnená v prenajatom dome gazdu Kelemena za ročný poplatok.

Dňa 29. mája 1938 bola slávnostne odovzdaná do užívania nová budova Štátnej ľudovej školy v Marhani. Dňa 24. septembra 1939 bola vyhlásená v štáte všeobecná mobilizácia. Došlo k vyhláseniu slovenskej autonómie. To všetko malo dopad aj na školstvo. V školskom roku 1938/1939 bolo zapísaných 131 žiakov.

  • 1940 - 1950

3

V roku 1940 bola škola premenovaná na „Obecnú ľudovú školu". V roku 1941 odchádza zo školy správca školy František Prusák, ktorý sa staral o výchovu detí v obci Marhaň. Dňa 1. januára 1941 nastúpil za správcu školy Gustáv Kehier. V apríli a máji 1941 prechádzali dedinou jednotky nemeckého vojska. Niektorí z nich boli ubytovaní v škole. V školskom roku 1941/1942 bol riaditeľom školy Jozef Macko. V školskom roku 1942/1943 bol ustanovený za riaditeľa školy Vavro Zoričák.

Školský rok 1943/1944 sa začal až v októbri, pretože učitelia a deti pomáhali pri žatve. Počet žiakov bol 136. V novembri, presnejšie 2. novembra v roku 1943, sa začalo teoretické vyučovanie na novozriadenej tunajšej Ľudovej škole hospodárskej. Mala 26 žiakov. Tento školský rok sa pre mimoriadne pomery skončil už 13. mája 1944. Škola zostala opustená.

3. októbra 1944 nemecká armáda zriadila v škole poľný lazaret, v bytoch sa ubytovali vojaci. Varili v kuchyni a aby mali bližšie, vybúrali stenu z chodby do kuchyne. V zborovni istý čas ordinoval zubný lekár. Tento stav trval do 13. januára 1945. Vtedy prišiel rozkaz na všeobecný ústup.

18. januára 1945 prišli do Marhane prví ruskí vojaci. Zriaďujú sa Národné výbory. Národný výbor v Marhani sa ujal školy, ale žiadne opravy v nej nerealizoval. Učiť sa v škole nedalo ani učiteľov nebolo. Dňa 15. februára 1945 prichádza do Marhane Gustáv Kehler - definitívny učiteľ. Okresný národný výbor ho ustanovuje riaditeľom školy, a tak sa školský rok 1944/1945 nanovo začína 1.marca 1945 v jednej triede. Prichádzajú dve učiteľky - E. Žilinská a Mária Podhajecká. Učí sa striedavo v jednej triede. Zároveň je vykonávaná aj oprava školy.

Školský rok 1945/1946 sa začínal ťažko. Vyučovalo sa striedavo, bolo málo písaniek aj učebníc. Budova školy ešte nebola opravená. V uvedenom školskom roku bolo zapísaných 135 žiakov. V tomto roku zároveň prichádzajú učiť manželia Novákovci a manželia Potašovci.

V roku 1947 bola otvorená Hospodárska ľudová škola. Obec bola napojená na Východoslovenské elektrárne. V roku 1948 bola postavená garáž pre autobusy. Bola otvorená linka Marhaň – Giraltovce – Chmeľov – Prešov. 15. marca 1949 bola zrušená 3. trieda, pretože žiaci 9. ročníka boli oslobodení od školskej dochádzky. V Marhani vznikla Neúplná stredná škola, kde vyučoval Štefan Potaš. V prvý rok mala l. a II. triedu. Umiestnená bola v miestnom kaštieli, spolu so stanicou Národnej Bezpečnosti (NB) a poštou.

  • 41950 - 1960

Až do roku 1953/1954 bola škola umiestnená v dvoch budovách so štyrmi učiteľmi. Za pôsobenia Štefana Potaša žiaci urobili toho žiaci veľa svojpomocne, napríklad „mičurinskú záhradu" pri miestnom kaštieli, ktorá bola pýchou školy. Umiestnila sa na 5. mieste v celoštátnej súťaži.
Pri škole bol založený 30-členný hudobný súbor, ktorý mal vystúpenia v rámci celého kraja, V tomto roku bol založený dorast Československého Červeného kríža. 10-roční žiaci sa prvýkrát stali pioniermi. Na škole bola zavedená školská samospráva. 3. apríla 1949 začína v miestnom kaštieli premietať kino. 

1. septembra 1951 bola zriadená štvrtá trieda. Pre nedostatok učební bolo povolené striedavé vyučovanie. V roku 1953 bola škola zjednotená. Riaditeľom školy sa na jeden rok stal Andrej Semko. Po ňom nastúpi za riaditeľa Leonard Novák. Pri škole bola zriadená školská jedáleň. V škole bolo 286 detí. Do školy autobusom dochádzali deti z obcí Lascov, Brezov, Vyšný Kručov, Harhaj, Porúbka, Kochanovce a Oľšavce. Bola zriadená Zimná škola poľnohospodárskej mládeže.

V roku 1958 bola zriadená 8-ročná stredná škola, navštevovalo ju 341 žiakov. V obci bola zriadená aj Poľnohospodárska učňovská škola. Riaditeľom sa stal Andrej Semko.

  • 1960 - 1970

V školskom roku 1960/1961 žiaci dostávajú zadarmo učebnice a školské pomôcky. Od 1. januára v roku 1961 škola dostáva nový názov: ZDŠ v Marhani, teda Základná deväťročná škola v Marhani. V školskom roku 1963/1964 sa pre nedostatok učební vyučuje v dvoch učebniach na zmeny.

V školskom roku 1965/1966 prevzal vedenie školy Ján Jendroľ. Vyučovanie v tom čase prebiehalo v troch triedach dolnej budovy školy, v miestnom kaštieli (kde boli zborovňa, riaditeľňa a šatne pre žiakov) a v prístavbe Materskej školy.

V roku 1967 sa začala výstavba novej budovy školy s 15 triedami a telocvičňou. Spolu so školou sa stavali aj byty pre učiteľov.

V školskom roku 1968/1969 navštevovalo školu 364 žiakov, vyučovalo sa v 13 triedach. Ukončenie školského roka a zároveň aj rozlúčka so starými priestormi školy bola 27. júna 1969. Slávnostné otvorenie novej budovy sa uskutočnilo 7. septembra 1969.

  • 61970 - 1980

V školskom roku 1970/1971 sa riaditeľom školy stal Jozef Michalko. Po zrušení ZDŠ v Koprivnici boli žiaci z obcí Stuľany a Koprivnica pričlenení k tunajšej škole.

V roku 1974 bola nadviazaná družba so ZDŠ Všechovíce v okrese Přerov. Pri príležitosti 25. výročia založenia ZDŠ v Marhani sa 10. mája 1974 uskutočnila slávnosť. Boli vydané jubilejný odznak a brožúra, ktorá obsahovala dejiny a vývoj školstva v Marhani, tiež činnosť školy od roku 1940. Bolo pozvaných 136 hostí – bývalých učiteľov a rodákov. Konalo sa aj divadelné predstavenie hercov z DJZ Prešov a spoločenská zábava.

V roku 1974/1975 sa stal riaditeľom školy František Varga. Školu vtedy navštevovalo 411 žiakov.

Od roku 1976 pôsobil v škole ako riaditeľ znovu Jozef Michalko. Školu vtedy navštevovalo 427 žiakov v 16 triedach.

  • 1980 - 1990

V roku 1980 sa začalo s opravou bývalej národnej školy (dolnej školy). Po zrealizovaných opravách bola odovzdaná do užívania dňa 1. marca 1983. V uvedených priestoroch sa realizovalo vyučovanie žiakov 1. až 4. ročníka a po skončení vyučovania tam pracoval Školský klub detí.

Po smrti Jozefa Michalka sa v roku 1988 stal riaditeľom školy Mgr. Jonatan Balaž. Horná budova školy bola postupne modernizovaná. Riaditeľ Mgr. Jonatan Balaž sa spolu s Mgr. Miroslavom Vojtekom zaslúžili v tom čase o všetky nasledujúce aktivity a rozvoj školy v počítačovej oblasti, čím škola získala veľmi dobré meno vo svojom okolí i v rámci celého Slovenska a stala sa školou, ktorá ako prvá základná škola na Slovensku začala používať počítače vo vyučovacom procese:

V marci 1990 začala v škole fungovať Asociácia pre mládež, vedu a techniku: AMAVET. V škola sa v tom čase využívalo desať 8-bitových počítačov (Maťo), ktoré škola zakúpila z vlastných prostriedkov. V jeseni sa škola zúčastnila na celoslovenskej výstave Dni Amavetu ako jediná základná škola s počítačovou expozíciou na Slovensku. Za to škola získala Cenu námestníka ministra školstva.

  • 1990 - 2000

V júni v roku 1991 sa konal pod vedením Mgr. Balaža, Mgr. Vojteka a jedného z rodičov: pána Stanislava Šveca týždňový výlet 23 žiakov do Paríža so zastávkou v Salzburgu a v Mníchove. V Paríži navštívili: múzeum a vzdelávacie centrum mladých: La Villete, múzeum v Louvre, Eiffelovu vežu, katedrálu Notre Dame, zámok Versailles, pahorok Montmartre a baziliku Sacré-Coeur.
Vo svojich priestoroch škola zorganizovala aj Dni Amavetu okresu Bardejov.

Škola začala navštevovať ako vystavovateľ vlastnej počítačovej činnosti a vlastnej vyrobenej keramiky (Mgr. Alžbeta Stachová) výstavy učebných pomôcok MedActa, bolo to v rokoch 1991, 1993, 1995 a 1997 v Nitre.
V roku 1992 sa uskutočnil výlet do Rakúska a Nemecka, na ktorom sa zúčastnili učitelia, rodičia i žiaci školy, tiež učitelia a študenti Gymnázia v Giraltovciach. Navštívili predvianočnú Viedeň, Natuhistorisches museum vo Viedni, Deutsches Museum v Mníchove, Olympijský park v Mníchove a predvianočný Salzburg.

Základná škola v Marhani zorganizovala vo svojich priestoroch celoslovenský seminár „Využívanie PC vo vyučovacom procese" s vlastnými prednáškami a praktickými ukážkami k danej téme.
V roku 1993 škola vytvárala ako prvá na Slovensku rozvrh hodín počítačovým programom QREX 93. Neskôr učiteľ školy, Miroslav Vojtek, spolu s autorom programu QREX vytvorili jeho slovenskú verziu.
Škola dokonca organizovala v roku 1993 aj celoslovenské Dni Amavetu v Dome detí a mládeže v Bardejove.

Plynofikácia školy sa uskutočnila v roku 1994.

V roku 1996 bol v škole prvýkrát zavedený internet, v tom čase fungoval však ešte obmedzene cez samostatnú telefónnu linku na jednom počítači, viac menej ukážkovo. V roku 1997 bol zavedený internet cez nadáciu OSF. Marhanská škola sa ako jedna z prvých na Slovensku (v poradí 38.) zapojila do projektu Infovek. Dlhodobo tiež úspešne naďalej pracovala s programovateľným Legom, s programom Baltazár a Baltík. Škola už v tom čase organizovala denné letné tábory zamerané na programovanie. Na prvom z nich sa zúčastnil aj tvorca programov Baltazár a Baltík, známy český programátor: Ing. Bohumír Soukup z Uherského Hradišťa.

V roku 2000 bol v rámci projektu Infovek v nadväznosti na predchádzajúce úsilie školy v počítačovej oblasti zavedený v marhanskej škole satelitný internet. V tej dobe to bola neslýchaná novinka, dalo sa už sledovať video online. Takéto zapojenie malo v tom čase na Slovensku len 6 základných škôl. V tomto roku škola tiež dostala prvé programovateľné stavebnice Lego RCX ako prvá na Slovensku. V práci s nimi škola dosiahla viaceré zaujímavé úspechy, zúčastňovala sa mnohých súťaží, napríklad na československej úrovni v Hradci Králové, kde žiaci Peter Šoltýs a Miroslav Gall získali vo svojej kategórii 3. miesto. Ďalší úspech zožali žiaci Jozef Čorba a Dominik Eliaš, ktorí sa stali majstrami Slovenska v programovaní Lega RCX na súťaži v Banskej Bystrici. Už vtedy bol o škole natočený jeden diel seriálu Okná internetu, ktorý vyrobila televízia Harom a odvysielala ho s dvomi reprízami Slovenská televízia.

Marhanský klub Amavetu sa v rokoch 2000 a 2002 zúčastnil ako vystavovateľ svojej činnosti s Legom, palivovými článkami a projektom Energovedátor medzinárodných výstav Invence 2000 a Invence 2002 v Kongresovom centre v Prahe.
V rokoch 1986 – 1997 sa uskutočňovali pravidelné družobné návštevy so základnými školami vo Všechoviciach a v poľskom mestečku Nowy Sacz.
V rokoch 1997 až 1999 funkciu riaditeľa školy vykonával Mgr. Adam Gall.

  • 2000 - súčasnosť

Od roku 1999 do roku 2014 bol riaditeľom školy Mgr. Ján Polča.
1. apríla 2002 získala škola právnu subjektivitu a názov Základná škola v Marhani.
V hornej škole prebehla na dvoch budovách rekonštrukcia strechy. V roku 2008/2009 boli v celom komplexe hornej školy po schválení projektu obce z financií eurofondov vymenené okná a zateplená fasáda, škola pri tejto rekonštrukcii dostala učebňu počítačov. Postupne bola v triedach tiež vymenená PVC podlahová krytina a všetky triedy boli vybavené výškovo nastaviteľnými stoličkami i lavicami.7

V auguste v roku 2012 bola budova dolnej školy vrátená do užívania obecnému úradu, pretože stále klesal počet žiakov a pre školu bolo finančne neúnosné platiť jej prevádzku. V škole malo byť vtedy v ďalšom školskom roku, čiže v roku 2012/2013, 261 žiakov. Prvý stupeň a školský klub detí sa teda presťahovali do novšej hornej školy. Bolo tu spolu 14 tried: na prvom stupni bola v tom čase v každom ročníku jedna trieda, na druhom stupni boli po dve triedy v ročníku.

Od roku 2014 je riaditeľkou školy Ing. Monika Vojteková. V súčasnosti sa počet žiakov v škole pohybuje okolo počtu 232.

Tieto informácie boli čerpané z kroniky školy, z kroniky obce Marhaň a zo školskej agendy.

Spracovali: Eva Horáková a Ing. Monika Vojteková.

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla