Slávnostné otvorenie šk. roka
5. 9. 2022
Ekumenická pobožnosť v ev. kostole a. v. v Marhani
Slávnostné otvorenie školského roka na strednom dvore
Pre žiakov a zamestnancov školy, pre rodičov a hostí

Zlaté kura
27. 9. 2022
Interaktívne činoherné divadelné predstavenie zoskupenia Scéna s celým názvom: Zlaté kura alebo O slastiach a strastiach výchovy detí (s podtitulom Nie je všetko zlato, čo sa blyští)
Pre žiakov 1. stupňa
V telocvični našej školy

Návšteva Hvezdárne a planetária v Prešove
5. 10. 2022
Prednáška a audiovizuálny program pod názvom Slnečná sústava a audiovizuálny program Pohľady na oblohu
Zúčastnilo sa 44 žiakov 4. a 5. ročníka
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka a kolegov Mgr. Jany Antolíkovej a PaedDr. Gabriela Billého

Slávnostný program pri príležitosti Mesiaca úcty k starším
16. 10. 2022
Slávnostný program žiakov ZŠ v Marhani pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pre starých rodičov a starších ľudí
Pod vedením Mgr. Jany Polčovej
V kaštieli v Marhani

Prednáška Ekologické spracovanie odpadov
20. 10. 2022
Prednáška bardejovskej firmy Silvergas, s. r. o.: Nová evolučná technológia spracovania odpadov prostredníctvom plazmového reaktora
Zúčastnili sa žiaci: Simona Vargová, Sofia Sokolová, Tobiaš Jakab a Filip Moravec
Pod vedením PaedDr. Miroslava Vojteka
Na SŠJH v Bardejove

Deň jablka na našej škole
21. 10. 2022
Aktivity spojené s týmto dňom:
oblečenie žiakov a zamestnancov vo farbách jablka, výstava jabĺk rôzneho druhu v priestoroch školy, tvorivé aktivity na predmete výtvarná výchova
Zúčastnili sa mnohí aktívni žiaci našej školy
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej a tímu POP

Pozorovanie zatmenia Slnka
25. 10. 2022
Pozorovanie zatmenia Slnka počas šiestej vyučovacej hodiny s niektorými triedami žiakov
V areáli našej školy pomocou vhodných pomôcok zo skla
Pod vedením Mgr. Aleny Moravcovej a ďalších vyučujúcich

Mimoni 2
27. 10. 2022
Návšteva filmového predstavenia v Kine Žriedlo v Bardejovských Kúpeľoch spojená s obhliadkou nášho kúpeľného mestečka
Zúčastnilo sa 31 žiakov 1. stupňa našej školy
Pod vedením tr. uč. 1. stupňa

Jesenná výzdoba tried
Záver októbra
Súťaž v tematickej výzdobe tried pre žiakov 2. stupňa
súťaže tohto typu podnecujú k tvorivosti, estetickému cíteniu i zodpovednosti
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Jana Michalov, Mgr. Jana Antolíková a Mgr. Emília Michalovová
Výsledky:
1. miesto - 6. B
2. miesto - 8. B a 6. A
3. miesto - 5. B

Jazykový WocaBee šampionát 2022
Október – november 2022
1. miesto v okresnom kole: 5. B
2. miesto v okresnom kole: 5. A
Súťaž spočívala v práci s mobilnou aplikáciou WocaBee na učenie cudzích jazykov: úspech dosiahli obe triedy v angličtine
Pod vedením Mgr. Jany Polčovej

Deň otvorených dverí na SŠJH v Bardejove
11. 11. 2022
Návšteva DOD na Spojenej škole Juraja Henischa v Bardejove, ktorá poskytuje študijné a učebné technické odbory a gymnaziálne štúdium
zúčastnili sa všetci deviataci

Čo vedia deviataci o Európskej únii
16. 11. 2022
Diskusia o význame a úlohách Európskej únie, členských štátoch či Eurozóne a práca s pracovnými listami
Pod vedením gymnazistiek: našich bývalých žiačok: Renáty Živčákovej a Martiny Knišovej
Zúčastnili sa naši deviataci

ERAZMUS+ DAY
16. 11. 2022
Akcia na Súkromnej strednej odbornej škole v Giraltovciach
Zaujímavé prezentačné aktivity projektov Erazmu ako motivácia študovať na tejto škole
Zúčastnili sa naši deviataci

Bubnovačka 2022 - „Aby bolo deti lepšie počuť!“
18. 11. 2022
Bubnovanie detí ako manifestácia proti násiliu, ktorému sú mnohé deti vystavené, cieľom je upozorniť spoločnosť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť včasnú prevenciu.
Zúčastnili sa žiaci 1. stupňa
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej
Na strednom dvore v areáli našej školy

Geografická olympiáda: školské kolo
23. 11. 2022
Školské kolo geografickej olympiády
Zúčastnili sa 11 žiaci 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
V priestoroch našej školy

Hokej v Steel Aréne:
25. 11. 2022
Hokejový zápas HC Košice : HK Poprad, 2 : 0
Zúčastnili sa 45 žiaci 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka

Olympiáda v anglickom jazyku: školské kolo
29. 11. 2022
Školské kolo ANJ olympiády
Zúčastnili sa žiaci 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Márie Majerníkovej
V priestoroch našej školy

Požehnanie adventných vencov
30. 11. 2022
Požehnanie adventných vencov
Zúčastnili sa zamestnanci a žiaci z tried, ktoré si chceli dať požehnať adventné vence
Pod vedením duch. otca Mgr. Daniela Gurského
Na dolnej chodbe v našej škole

Mikuláš aj v našej škole
6. 12. 2022
Mikulášske balíčky, ktoré venovalo RZ, rozdal sv. Mikuláš deťom našej ZŠ aj MŠ
Pod vedením Mgr. Jany Polčovej ako sv. Mikuláša, dvoch anjelov (Anety Katuščákovej a Rebeky Paľovej) a nezbedného čertíka (Natálie Paľovej)
V priestoroch našej školy

Exkurzia vo firme Tesla Stropkov, a. s.
7. 12. 2022
Exkurzia vo firme, ktorej výroba sa teraz zameriava výrobou komponentov pre automobilový, stavebný a elektrotechnický priemysel
Pod vedením PaedDr. Miroslava Vojteka a Mgr. Jána Polču, ďalší dozor: Mgr. Imrich Šoltýs
Zúčastnili sa žiaci = členovia klubu AMAVET 655 pri ZŠ v Marhani

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
December 2022
Výroba darčekových krabíc pre seniorov v zariadení sociálnych služieb
Zapojili sa žiaci a zamestnanci školy
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej

Interaktívna periodická tabuľka a zábavné vedecko-technické centrum v Košiciach
13. 12. 2022
Exkurzia nášho školského klubu Amavet 655 pri Základnej škole v Marhani
Účastníci si prezreli a vyskúšali:
- Interaktívnu periodickú tabuľku v Ústave chemických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
- Vedecko-technické centrum pre deti a mládež, pobočku Slovenského technického múzea
Pod vedením Mgr. Aleny Moravcovej a PaedDr. Miroslava Vojteka

Preventívno-bezpečnostná akcia „Čisté školy“
15. 12. 2022
Akcia bola zameraná na drogovú kriminalitu páchanú mládežou za účelom prevencie kriminality s dôrazom na to, aby sa dospievajúci mládežníci nestali obeťami alebo páchateľmi obeťami nedovolenej výroby omamných alebo psychtropných látok, prípadne obchodovania s nimi
Vykonali ju v našej škole príslušníci Policajného zboru v Bardejove v spolupráci s vycvičeným služobným psom
Vo vybraných triedach našej školy

Predvianočné aktivity v triedach
December 2022
Žiaci vyrábali adventné kalendáre, tvorili vianočnú výzdobu, piekli medovníčky, varili čaj, chystali malé vianočné darčeky pre spolužiakov a vyučujúcich
Pod vedením triednych učiteľov

Vianočná výzdoba tried
December 2022
Súťaž v tematickej výzdobe tried pre žiakov 2. stupňa
súťaže tohto typu podnecujú k tvorivosti, estetickému cíteniu i zodpovednosti
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Jana Michalov, Mgr. Jana Antolíková a Mgr. Emília Michalovová
Výsledky:
1. miesto - 7. A,
2. miesto – 8. B,
3. miesto – 6. A a 6. B


Vianočná akadémia
22. 12. 2022
Adventno-vianočný program žiakov a zamestnancov našej školy
Pre rodičov, starých rodičov a priateľov školy...
Pod vedením Mgr. Janky Polčovej a s technickou podporou Mgr. Jána Polču
Po akadémii nasledovalo pohostenie moravskými koláčmi, vianočným punčom a čajom a vianočná burza našich výrobkov na podporu ďalšej tvorby na krúžkoch a ďalších školských aktivít
Do príprav sa zapojili žiaci a zamestnanci školy

Novoročné posedenie pre zamestnancov
9. 1. 2023
Prvé spoločné popoludňajšie posedenie zamestnancov v novom roku
Podávala sa mačanka, káva, zákusok, minerálka a varené víno
V školskej jedálni

Pudingové poháre pre najlepších žiakov
31. 1. 2023
Odmena vo forme slávnostne naservírovaných pudingových pohárov
Pre žiakov s prospechom 1,00 na polročnom vysvedčení
Pre žiakov s nulovým počtom vymeškaných hodín
V školskej jedálni

Polročné vyhodnotenie najčistejších a najupravenejších tried
1. 2. 2023
Vyhodnotenie a odmeny pre víťazov súťaže v bodovaní čistoty a úpravy tried
Touto súťažou chceme viesť našich žiakov k poriadkumilovnosti, zodpovednosti aj estetickému cíteniu
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej
Výsledky:
1. miesto - 8. B 896 bodov odmena: deň voľna
2. miesto - 5. A 883 bodov odmena: pizza
3. miesto - 5. B 881 bodov odmena: pizza

Karneval
3. 2. 2023
Karneval, súťaže, tombola, maskot Mimoň, krásna výzdoba telocvične, 1. cena v tombole: živý králik
DJ Magi
V našej telocvični

Dejepisná olympiáda: okresné kolo
8. 2. 2023
Okresné kolo dejepisnej olympiády
Zúčastnili sa žiaci 2. stupňa:
Filip Moravec (8. miesto a zároveň úspešný riešiteľ),
Timotej Kmec (7. miesto),
Kristína Brejová (8. miesto)
Simona Vargová (10. miesto).
Pod vedením Mgr. Ivany Bobákovej
V ZŠ a MŠ Pod papierňou v Bardejove

Zodpovedne a bezpečne na cestách: besedy s p. policajtkou
23. a 24. 2. 2023
Besedy so žiakmi na tému bezpečného správania sa chodcov a cyklistov na cestách
So žiakmi 1. stupňa
Pod vedením príslušníčky PZ Michaely Vojtaškovej z PZ v Bardejove

Valentínska pošta
28. 2. 2023
Aktivita, pri ktorej žiaci či vyučujúci alebo nepedagogickí zamestnanci môžu napísať valentínske želania, odkazy... = tzv. „valentínky“ pre spolužiakov , učiteľov, kolegov... a vhodiť ich do valentínskej schránky
V deň sv. Valentína dvaja valentínski poštári: Adela Brehuvová a Markus Čorba, žiaci 9. ročníka, doručili poštu pre adresátov
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej

Valentínska výzdoba tried
Február 2023
Súťaž v tematickej výzdobe tried pre žiakov 2. stupňa
súťaže tohto typu podnecujú k tvorivosti, estetickému cíteniu i zodpovednosti
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Jana Michalov, Mgr. Jana Antolíková a Mgr. Emília Michalovová
Výsledky:
1. miesto - 8. B,
2. miesto - 6. A a 6. B,
3. miesto - 5. B.

Hviezdoslavov Kubín: školské kolo, 2. stupeň
27. 2. 2023
Školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Zúčastnilo sa 32 žiakov 2. stupňa:
Pod vedením Mgr. Adriány Katuščákovej, Mgr. Martiny Bakalárovej a Mgr. Ivany Bobákovej
V školskej knižnici
Výsledky:

  V kategórii žiakov 5. – 6. ročníka

  V kategórii žiakov 7. – 8. ročníka

poézia:

próza:

poézia:

próza:

2. miesto
Isabella Jaržabeková (6. A)
Martin Jasenovec (6. A)

1. miesto
Amália Ilčisková (5. B)
postup na okr. kolo

 2. miesto
Adela Hlavinková (7. A)
Simona Vargová (8. B)

 2. miesto
Kristína Brejová (7. A)

 3. miesto
Lea Jančíková (5. A) 
Matias Goč (5. B)

 3. miesto
Sabina Frigová (7. B)
Sebastián Kyjak (8. B)

 

Lyžiarsky výcvikový kurz 2023
27. 2. – 1. 3. 2023
5-dňový kurz základov lyžovania v Ždiari
Lyžiarske stredisko Strednica
Penzión Vasko
Zúčastnilo sa 27 žiakov 9. ročníka
Pod vedením PaedDr. Gabriela Billého, Mgr. Pavla Minčáka, Ing. Martiny Roguľovej
Zdravotníčka: MUDr. Kataríny Lukáčovej

Teambuilding pri príležitosti MDŽ
8. 3. 2023
Akcia, ktorej úlohou bolo stmeliť kolektív zamestnancov pri bowlingu, kávičke či koláčiku a príjemne spolu osláviť sviatok žien
V Bowling bare Alfa v Giraltovciach

Po stopách marhanských predkov
17. 3. 2023
Akcia, ktorej úlohou bolo hravou formou predstaviť žiakom zaujímavú históriu obce Marhaň: žiaci dostali mapu s vyznačenými stanovišťami, kde ich čakali rôzne zadania, hádanky, úlohy: kaštieľ, hrobka, evanjelický kostol, obecný úrad, rybníky...
Pre žiakov 1. stupňa
Pod vedením p. Evy Horákovej a ďalších pedagógov 1. stupňa

Pytagoriáda: okresné kolo
20. 3. 2023
Okresné kolo súťaže v matematických zručnostiach
Zúčastnili sa 6 žiaci 1. a 2. stupňa
Najviac sa darilo Kristíne Brejovej, ktorá získala vynikajúce 6. miesto, vyučujúca: Mgr. Alena Moravcová

Hodina deťom 2023
21. 3. 2023
Charitatívna zbierka, ktorú organizuje Nadácia pre deti Slovenska
Je to zbierka na pomoc deťom z jednorodičovských rodín, ktoré sú ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením
Zbierku v škole i v obci vykonali Simona Vargová a Antónia Pavúková
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej
Vyzbieralo sa 150,- eur

Ponožková výzva
21. 3. 2023
Akcia v rámci Medzinárodného dňa ľudí s Downovým syndrómom
Na znak solidarity si žiaci i zamestnanci obliekli ponožky rôznej farby
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej

Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo, 2. stupeň
23. 3. 2023
Okresné kolo súťaže v prednese poézie a prózy
Zúčastnila sa Amália Ilčisková z 5. B triedy
V Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove
Vyučujúca: Mgr. Martina Bakalárová

Nádherný Deň učiteľov
28. 3. 2023
Prednáška o marhanskej vetve rodiny Dessewffy spojená s predstavením rôznych vzácnych zbierkových predmetov patriacich múzeu v Hanušovciach nad Topľou spojená so slávnostným obedom
Pod vedením Ing. Samuela Brussa a ďalších pracovníkov múzea
Pre všetkých terajších zamestnancov ZŠ aj bývalých pedagogických zamestnancov
Za prítomnosti starostu obce Jozefa Kuziaka
V kaštieli rodiny Dessewffy v Marhani

Chemická olympiáda: okresné kolo
30. 3. 2023
Okresné kolo súťaže v teoretických i laboratórnych chemických zručnostiach
Zúčastnil sa Filip Moravec z 9. A a získal perfektné 2. miesto a postup na krajské kolo
Na ZŠ Pod Vinbargom v Bardejove
Pod vedením Mgr. Aleny Moravcovej

Noc s Andersenom
31. 3. 2023
Rozprávkový, súťažný a filmový večer a potom noc v škole, kde hlavným motívom bola rozprávka O škaredom káčatku,
To všetko obohatené o pizzu, moravské koláče, pizzovníky, čajík, mlieko...
Zúčastnilo sa 27 žiakov 2. až 6. ročníka
Pod vedením vyučujúcich a asistentiek 1. stupňa a špeciálnej triedy

Geografická olympiáda: okresné kolo
31. 3. 2023
Okresné kolo geografickej olympiády
Zúčastnili sa 8 žiaci 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
V priestoroch ZŠ na Komenského ulici v Bardejove
Výsledky:
Nikola Jakabová (6. B) 5. miesto v kategórii F
Filip Moravec (9. A) 6. miesto v kategórii E
Kristína Brejová (7. A) 9. miesto v kategórii F

Veľkonočná výzdoba tried
Predveľkonočné obdobie 2023
Súťaž v tematickej výzdobe tried pre žiakov 2. stupňa
súťaže tohto typu podnecujú k tvorivosti, estetickému cíteniu i zodpovednosti
Pod vedením Mgr. Pavla Minčáka
Hodnotiaca komisia v zložení: Mgr. Jana Michalov, Mgr. Renáta Vašková, Mgr. Ivana Bobáková a Mgr. Emília Michalovová
Výsledky:
1. miesto - 6. B
2. miesto - 6. A
3. miesto - 7. A a 8. B

Dni otvorených dverí pre budúcich prvákov
14. a 15. 4. 2023
Hravé aktivity s deťmi pod vnímavým dohľadom skúsených pedagógov a špeciálnych pedagógov (odhad potreby odkladu, vyšetrení...)
Súťaže, darčeky, informácie o novom školskom roku
Informácie o škole, prehliadka školy
Pod vedením riad. školy, pedagógov na 1. stupni, pedagógov v špeciálnych triedach, školského špeciálneho pedagóga, sociálneho pedagóga a ped. asistentov

Vybíjaná: okresné kolo
20. 4. 2023
Okresné kolo vo vybíjanej
Zúčastnili sa žiačky 5. až 7. ročníka
Pod vedením PaedDr. Gabriela Billého
V priestoroch ZŠ na Vinbargu v Bardejove
Výsledkok: 1. miesto zo 6 zúčastnených škôl, postup na krajské kolo

Poznaj históriu svojej obce: Koprivnica
27. 4. 2023
Ďalšia z akcií o histórii obce: jej úlohou bolo pokračovať v poznávaní rodu Dessewffy: navštíviť miestny kaštieľ, cintorín , kde sú hroby ďalších členov tohto rodu i obecný úrad, ale i školu a škôlku
Akcia bola spojená s hrami na detskom i športovom ihrisku
Pre žiakov 1. stupňa (ŠKD)
Pod vedením p. Evy Horákovej

Chemická olympiáda: krajské kolo
27. 4. 2023
Krajské kolo súťaže v teoretických i laboratórnych chemických zručnostiach
Zúčastnil sa Filip Moravec z 9. A a získal perfektné 1. miesto (z 25 žiakov)
Organizátorom bola Spojená škola sv. Mikuláša v Prešove
Pod vedením Mgr. Aleny Moravcovej

Noc v škole
28. 4. 2023
Spoločenské hry, športové hry, súťaže, pizza, filmy, žinenky, veľa smiechu, spanie/nespanie, ale aj spoločné raňajky a nakoniec upratovanie....
Pre žiakov 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Jany Polčovej a s pomocou týchto pedagógov: Mgr. Silvia Horná, Mgr. Janka Antolíková, Mgr. Natália Dunčáková, Adriána Brezovská a Mgr. Emília Michalovová

Plavecký výcvik
28. 4. 2023 – 5. 5. 2023
Tretiaci a štvrtáci absolvovali základný plavecký výcvik (spolu 8 žiakov)
V plaveckom bazéne Základnej školy v Raslaviciach
Pod vedením trénera Mgr. Adamčíka
Pod dozorom Mgr. Gabriely Havirovej

Voľnočasová kolekcia oblečenia našej školy
Máj 2023
Vytvorili a dodali sme podklady firme pre vytvorenie kolekcie školského oblečenia, ktoré si mohli naši žiaci, rodičia i zamestnanci objednať na e-shope
Objednali sme oblečenie ako odmeny pre žiakov za úspechy v súťažiach, ktoré dosiahli, tiež oblečenie pre zamestnancov zo SF
V spolupráci s Ing. Monikou Vojtekovou, Mgr. Jánom Polčom a Mgr. Janou Antolíkovou

Získali sme grant na fotovoltický systém
Máj 2023
Od dm markt drogerie, s. r. o., sme získali grant na nákup a inštaláciu fotovoltického systému pre našu školu
Prostredníctvom Nadácie Pontis
V hodnote 40 831,20 eur

Kúpeľná škola v prírode
15. 5. 2023 – 19. 5. 2023
Tretiaci a štvrtáci absolvovali školu v prírode v Bardejovských kúpeľoch
V detskej liečebni Valentína
Absolvovali procedúry: vírivka, fínska sauna, cvičenie na fit loptách, inhalácia v soľnej jaskyni, minerálny kúpeľ, vstupy do bazénového sveta...
Navštívili Múzeum ľudovej architektúry (skanzen), Vilu Rákoci...
Pod vedením Mgr. Martiny Hažlinskej, Mgr. Gabriely Brejovej a p. as. Marty Horvátovej

Deň mlieka
17. 5. 2023
Informácie o mlieku, technológiách úpravy mlieka, výrobkoch z mlieka, prospešnosti pre zdravie....
Súťažný kvíz o tejto téme
Mliečna odmena pre všetkých žiakov: mliečne výrobky pre každého
Pri príležitosti Medzinárodného dňa mlieka
Pod vedením Mgr. Emílie Michalovovej

Kurz spoločenských tancov + Venček
Kurz: marec, apríl, máj
Venček 27. 5. 2023
Trojmesačný kurz spoločenských tancov s profesionálnymi tanečníkmi, ktorý vyvrcholil záverečným slávnostným spoločenským večierkom, ktorý sa nazýva Venček
Zúčastnilo sa 21 žiakov 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Dušana Frimera z tanečného štúdia: Tanečná škola FRIMart studio z Prešova
Žiaci sa naučili tance: waltz, valčík, čača, jive a tango, ale aj základy spoločenskej výchovy
Kurz prebiehal v telocvični našej školy a Venček v sále kultúrneho domu v Harhaji

Internetová bezpečnosť detí a mládeže
29. 5. 2023
Prednáška o téme kyberbezpečnosti, s návodmi, ako bezpečne internet využívať a zároveň si chrániť svoje súkromie
Zúčastnili sa žiaci 5. a 6. ročníka
Pod vedením Mgr. Andrey Barabasovej z Oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality v Prešove
Akciu zabezpečila Mgr. Emília Michalovová

Prevencia záškoláctva a kriminality mládeže
30. 5. 2023
Preventívne aktivity na témy: Záškoláctvo a jeho dôsledky, trestná zodpovednosť, užívanie návykových látok
Pre žiakov špeciálnych tried a pre ďalších žiakov, ktorí majú problémy so záškoláctvom
Pod vedením por. Mgr. Michaely Vojtaškovej z Oddelenia prevencie OR PZ Bardejov
Akciu zabezpečila Mgr. Emília Michalovová

Medzinárodný deň detí: športovo zábavný deň pre žiakov 2. stupňa
2. 6. 2023
Súťaže na zábavných i športových stanovištiach: vodný volejbal, ochutnávka potravín naslepo, šípky, prenášanie vody cez hlavu... vybíjaná, volejbal...
Pri príležitosti Dňa detí
Odmeny pre víťazné triedy: pizza a nanuky...
Ceny útechy pre všetkých žiakov
Pod vedením vyučujúcich 2. stupňa a ped. asistentiek

Fotenie žiakov
7. 6. 2023
Fotenie samostatné, s kamarátmi, s celou triedou: fotografie rôznych rozmerov, magnetky a kľúčenky s fotkami...
Pod vedením fotografky Martiny Šestákovej
Organizáciu počas fotenia zabezpečovala Mgr. Emília Michalovová

Beseda s lekárkou
8. 6. 2023
Prednáška týkajúca sa zmien v pubertálnom období, podrobností o menštruačnom cykle, o poruchách cyklu, o súčasných možnostiach a spôsoboch správneho používania hygienických pomôcok, o nebezpečenstvách spojených s ich nesprávnym používaním, tiež o ochoreniach ženských pohlavných orgánov, spôsoboch predchádzania týmto ochoreniam a podobne...
Pre žiačky 8. a 9. ročníka
Pod vedením gynekologičky MUDr. Ivanny Pop-Holovei, lekárky v Giraltovciach
Akciu zabezpečila Mgr. Silvia Horná

Festival štyroch živlov AMAVET 2023
8. 6. 2023 – 9. 6. 2023
Festival organizácie AMAVET: súťažná prehliadka 63 projektov, ktoré vytvorili žiaci základných škôl
Náš súťažný tím tvorili: Matiáš Hudáček (6. B) a Tobiaš Jakab (7. A) s projektom: Elektronický signalizátor stavu otvorenia/zatvorenia dverí s mikrokontrolérom
Pod vedením PaedDr. Miroslava Vojteka
V zážitkovom centre vedy Aurelium – v Bratislave

Koncerty našej ZUŠ
9. 6. 2023
Dopoludňajší i večerný koncert žiakov navštevujúcich našu ZUŠ pre všetkých žiakov našej školy, zamestnancov, rodičov a hostí
Výstava výtvarného odboru
Pod vedením Mgr. Jany Polčovej a vyučujúcich ZUŠ
Technické zabezpečenie: Mgr. Ján Polča
V kaštieli Dessewffyovcov v Marhani

MŠ Lascov na našom dopravnom ihrisku
13. 6. 2023
Deti z MŠ v Lascove pod vedením svojich p. učiteliek prišli na dopravné dopoludnie na naše dopravné ihrisko
Teoretické i praktické aktivity týkajúce sa chodcov, cyklistov a iných účastníkov cestnej premávky pre nich prichystali p. Marián Kaščák a ped. asistentky: dopravné predpisy, dopravné značky, semafory
Deti si vyskúšali chôdzu a jazdu na kárach a kolobežkách na našom dopravnom ihrisku, na ktorom nechýba vodorovné značenie, zvislé značky a semafory
ŠJ prichystala pre hostí čaj
Deti dostali pamätné listy

Zdravie zubov a hygiena tela
16. 6. 2023
Prednášky a aktivity na témy: Umývame si zúbky správne? Ktoré potraviny sú prospešné pre rast zúbkov a čo zúbkom škodí. Ako často a ako správne treba ruky umývať. Aká je doležitá hygiena pre náš organizmus...
Pre žiakov 1. stupňa
Pod vedením pracovníčok RÚVZ v Bardejove: Mgr. Jany Müllerovej, Mgr. Júlie Jančušovej
Akciu zabezpečila Mgr. Emília Michalovová

Rozlúčková slávnosť deviatakov
21. 6. 2023
Slávnostný rozlúčkový večierok deviatakov a ich hostí: vyučujúcich i nepedagogických zamestnancov školy: program, slávnostný obed, tanečné kolá, torta, guláš...
Pre žiakov 9. ročníka a ich hostí
V sále kultúrneho domu v Marhani
DJ Magi
Pod vedením tr. učiteliek: Mgr. Jany Polčovej a Mgr. Márie Majerníkovej

Školský výlet: Liptov
23. 6. 2023
Školský výlet, ktorého náplňou boli:
- Kontaktná zoologická záhrada ZOO Kontakt v Brezovci pri Liptovskom Mikuláši-
- Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva Liptovský Mikuláš,
- Keďže nakoniec sa Plavba loďou Mária ATC Liptovská Mara z prístavu v Liptovskom Trnovci nemohla uskutočniť, náhradným programom bola návšteva Galérie Tricklandia v Starom Smokovci
- OC MAX Poprad
Pre žiakov 1. a 2. stupňa
Pod vedením Mgr. Aleny Moravcovej, PaedDr, Gabriela Billého, Mgr. Natálie Dunčákovej

Školské výlety: Nyíregyháza
23. a 26. 6. 2023

Návšteva ZOO, ocenária a tropikária v maďarskom mestečku Nyíregyháza
Dva výlety autobusmi pre žiakov 1. a 2. stupňa našej školy
Prostredníctvom CK Rebeka
Pod vedením vyučujúcich a ped. asistentov

Ochrana života a zdravia teoreticky i prakticky
23., 26. a 27. 6. 2023
Teoretická príprava i zaujímavé praktické aktivity z oblastí zdravotníckej prípravy, riešenia mimoriadnych situácií, pohybu a pobytu človeka v prírode...:
Podávanie prvej pomoci pri rôznych poraneniach, stabilizovaná poloha, protišoková poloha, orientácie v prírode, orientácia podľa mapy a buzoly, správanie sa v mimoriadnych situáciách, varovné signály, evakuácia, správanie sa v prírode, turistické značky, odhad výšky a vzdialenosti, batožina turistu...
Pre žiakov 1. a 2. stupňa
Pod vedením vyučujúcich a ped. asistentov

ZŠ Koprivnica na našom dopravnom ihrisku
26. 6. 2023
Žiaci zo ZŠ v Koprivnici pod vedením svojich p. učiteliek prišli na svojich bicykloch stráviť dopravné dopoludnie na naše dopravné ihrisko
Teoretické i praktické aktivity týkajúce sa chodcov, cyklistov a iných účastníkov cestnej premávky pre nich prichystali p. Marián Kaščák a ped. asistentky: dopravné predpisy, dopravné značky, semafory
Žiaci si vyskúšali chôdzu a jazdu na kárach a kolobežkách na našom dopravnom ihrisku, na ktorom nechýba vodorovné značenie, zvislé značky a semafory
ŠJ prichystala pre hostí sirupovú vodu
Žiaci dostali pamätné listy

Školský AQUATHLON: okresné kolo
27. 6. 2023
Okresné kolo súťaže v plávaní a v behu
Náš súťažný štafetový tím: Igor Moravec (beh: 600 m) a Adam Mašlej (plávanie: 50 m)
Vyhrali: 3. miesto
Pod vedením PaedDr. Gabriela Billého
Organizátor: SŠJH a ZŠ Wolkerova

Školský výlet: Hanušovce nad Topľou – Pavlovce
29. 6. 2023
Školský výlet, ktorého náplňou boli:
- Návšteva a praktické aktivity v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou
- Ranč Breziny v Pavlovciach: jazdy na koni
- Zmrzlináreň v Giraltovciach: záverečné zmrzlinové osvieženie
Pre žiakov 1. stupňa
Pod vedením vyučujúcich 1. stupňa a ped. as.

Slávnostné ukončenie šk. roka
30. 6. 2023
Ekumenická pobožnosť v rímskokatolíckom kostole v Marhani
Slávnostné ukončenie roka na strednom dvore pre žiakov a zamestnancov, vyhodnotenie roka, ocenenie jednotkárov a Najlepšieho žiaka školy, vyhodnotenie úspechov v súťažiach...
Rozlúčka s odchádzajúcimi pedagógmi (Mgr. Lazorová a Mgr. Vavreková)
Slávnostné posedenie pre zamestnancov v motoreste Čepcov

 

Aktualizačné vzdelávania v šk. roku 2022/2023

Dátum

Názov vzdelávacieho programu:

Digitalizácia výchovy a vzdelávania v ZŠ

Počet účastníkov školenia

Trvanie

P- prezenčne

D- dištančne

Poznámka
17.10.2022 WocaBee: predstavenie aplikácie na výučbu cudzích jazykov a možností súťaží, do ktorých sa môžu žiaci zapojiť 6 1h/P

24.10.2022

Viki: zoznámenie sa s novou vzdelávacou a informačnou platformou, možnosti využitia digitálneho edukačného obsahu 27

1h/P

2h/D

30.11.2022

1.12.2022

Canva: nástroj na tvorbu grafických materiálov: prezentácií, myšlienkových máp, plagátov, pohľadníc, videí... 25 1h/P
23.1.2023 Rozvoj digitálnych zručností pedagógov v programe Canva

1h/P

5h/D

(dištančné zadania)

14.12.2022

15.12.2022

Knižnica: Možnosti využitia novej školskej knižnice vo výchovno-vzdelávacom procese 23 1,5h/P
11.4.2023

eTwinning: Digitalizácia výchovy a vzdelávania

29

5h/P

5h/D

17.4.2023 Ako osloviť teenagera dnes- generácie X,Y, Z 25 1,5h/P

Aktualizačné vzdelávanie pre ZŠ Stuľany

30.5. 2023

Viki: zoznámenie sa s novou vzdelávacou a informačnou platformou, možnosti využitia digitálneho edukačného obsahu

2/2

1 h/P

2h/D

30.5. 2023

Canva: nástroj na tvorbu grafických materiálov: prezentácií, myšlienkových máp, plagátov, pohľadníc

2/2

1h/P

5h/D

6.6.2023

Wordwall- práca s programom

2/2

2h/P

3h/D

EU ESC logo

Logo

opv

MPC

Kontakty

pzsrVážení rodičia, milí žiaci,

podľa najnovších usmernení Vám máme sprostredkovať kontakt na najbližšie Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach, aby ste ho v prípade potreby mohli použiť.
Obvodné oddelenie policajného zboru v Raslaviciach:
tel.: 054 479 22 05
mailové kontakty: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. 

Mighty Free Joomla Templates by MightyJoomla